Concurs oposició lliure per cobrir sis places d’auxiliars administratius

Categories General

L’Ajuntament de Martorell convoca un procés de selecció per cobrir sis places vacants d’auxiliars administratius/ives de la vigent plantilla del personal funcionari l’Ajuntament de Martorell, mitjançant concurs oposició lliure.

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de presentar la sol·licitud en el model normalitzat que estarà a disposició dels interessats a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Martorell (carrer Mur, 61, planta baixa, de Martorell), i a la pàgina web municipal (epígraf ‘Oferta Pública-Recursos Humans ‘).

La presentació de la sol·licitud acompanyada de la resta de documentació exigida a les bases de la convocatòria, que es poden consultar en el següent enllaç podrà realitzar-se pels següents mitjans:

– En el registre electrònic de l’Ajuntament o en el registre electrònic de les administracions públiques relacionades a l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

– De manera presencial, a l’OAC de l’Ajuntament de Martorell (carrer Mur, 61, planta baixa, de Martorell), en aquest cas, caldrà demanar cita prèvia per telèfon: 937756076

– A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi.

– A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

– A les oficines d’assistència en matèria de registres.

El termini de presentació de les sol·licituds és, des del dia 1 al 20 d’abril de 2022, ambdós inclosos.

Les persones interessades hauran de complir un seguit de requisits establerts a les bases, com ara:

– Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores.

– Tenir 16 anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa per a l’accés a la funció pública.

– Estar en possessió del títol de Graduat en ESO, Graduat Escolar, tècnic/a de formació professional de primer grau, tècnic/a de cicle formatiu de grau mitjà o qualsevol altre equivalent o superior.

Les proves de selecció inclouran una fase d’oposició, que constarà d’una prova de català de nivell C1, i una de castellà de nivell C1 per a les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, un exercici de coneixements sobre el temari i un altre consistent en un resoldre un cas pràctic. També haurà una fase de concurs de mèrits, que les persones aspirants hauran de justificar i al·legar documentalment.

Font: Concurs oposició lliure per cobrir sis places d’auxiliars administratius