Convocada selecció per crear una borsa de treball temporal de conserges

Categories General

L’Ajuntament de Martorell ha convocat la selecció per a la constitució d’una borsa de treball  per cobrir vacants sobrevingudes, absències o substitucions de conserges, en règim de personal funcionari interí o de personal laboral temporal per a la prestació de serveis a l’Ajuntament de Martorell, i en règim de personal laboral temporal per a la prestació de serveis al Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM), organisme autònom local depenent de l’Ajuntament de Martorell.

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància adreçada al Il·lm. senyor alcalde de Martorell, formulada en el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Martorell (carrer Mur, 61, planta baixa, de Martorell) i a la pàgina web municipal (epígraf Recursos Humans’).

La presentació de sol·licituds podrà realitzar-se pels següents mitjans: En el registre electrònic de l’Ajuntament o en el registre electrònic de les administracions públiques relacionades a l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques ( en endavant, LPACAP). De manera presencial, a l‘Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) (carrer Mur, 61, planta baixa, de Martorell), en aquest cas, caldrà demanar cita prèvia al telèfon 937756076. A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi. A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger. A les oficines d’assistència en matèria de registres.

El termini de presentació de les sol·licituds és des del 24 de desembre de 2021 al 12 de gener de 2022, ambdós inclosos.

Les persones interessades hauran de complir un seguit de requisits establerts a les bases, com ara: Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores. Tenir 16 anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa per a l’accés a la funció pública. Estar en possessió del Certificat d’escolaritat o titulació equivalent o superior, en la data en què finalitza el termini de presentació de instàncies.

Les proves de selecció inclouran una fase d’oposició, que constarà d’una prova de català de nivell B1 per les persones que no acreditin el nivell, i una de castellà de nivell B1 per a les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola,  la realització d’un exercici pràctic d’informàtica, i també resoldre un supòsit pràctic sobre les funcions relacionades amb el lloc de treball. També hi haurà una fase de concurs de mèrits, que les persones aspirants hauran de justificar i al·legar documentalment, i una entrevista personal.

Font: Convocada selecció per crear una borsa de treball temporal de conserges