Convocatòria oposició lliure per cobrir sis places d’agents de Policia Local

Categories General

L’Ajuntament de Martorell convoca un procés de selecció per cobrir sis places d’agents de la Policia Local de la vigent plantilla del personal funcionari de l’Ajuntament de Martorell, mitjançant concurs oposició lliure.

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància adreçada a l’alcalde de Martorell, formulada en el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Martorell (carrer Mur, 61, planta baixa, de Martorell) i a la pàgina web municipal .

La presentació de sol·licituds es podrà realitzar des del dia 10 al 29 de novembre ambdós inclosos, pels següents mitjans:

1) En el registre electrònic de l’Ajuntament o en el registre electrònic de les administracions públiques relacionades a l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

2) De manera presencial, a l‘Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) (carrer Mur, 61, planta baixa, de Martorell), en aquest cas, caldrà demanar cita prèvia al telèfon 937756076.

3) A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi.

4) A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger.

5) A les oficines d’assistència en matèria de registres.

Juntament amb la sol·licitud hauran d’aportar una sèrie de documentació, relacionada a les següents bases :

Les persones interessades hauran de complir un seguit de requisits establerts a les bases, entre altres:

a) Tenir la ciutadania espanyola, d’acord amb la legislació vigent.

b) Tenir divuit anys complerts i no superar l’edat de jubilació forçosa de les persones funcionàries.

c) Estar en possessió del títol de graduat o graduada en educació secundària, graduat o graduada escolar, tècnic o tècnica corresponent a cicles formatius de grau mitjà, tècnic o tècnica auxiliar corresponent a formació professional de primer grau o un altre d’equivalent o superior.

d) Tenir una alçada mínima d’1,60 m les dones i d’1,65 m els homes, la qual cosa serà comprovada en les proves mèdiques.

Les proves de selecció inclouran una primera fase d’oposició, que constarà d’una prova de català de nivell B2, un test de cultura general i actualitat, un test de coneixements teòrics, proves d’aptitud física, prova psicotècnica i una prova mèdica, i una segona fase de concurs que consistirà en la valoració de determinades condicions de formació, mèrits o nivells d’experiència adients amb les característiques de les places a ocupar.

Font: Convocatòria oposició lliure per cobrir sis places d’agents de Policia Local