Dilluns se celebra el darrer Ple Municipal ordinari de 2021

Categories General

L’Ajuntament de Martorell celebrarà dilluns, 20 de desembre, a les 20.00h, el darrer Ple Municipal ordinari de 2021. La sessió es farà de forma telemàtica i es podrà seguir per Ràdio Martorell (91.2 FM) i en streaming a martorelldigital.cat .

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (15-1121).

2. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària (10-12-21).

3. Proposta per donar conformitat a la xifra de població del municipi de Martorell referida a 1 de gener de 2021 (exp. 1280/2021).

4. Proposta d’aprovació de la designació d’un arquitecte tècnic de la plantilla de l’Ajuntament, com a membre de la mesa de contractació, amb caràcter permanent, en els procediments de contractació la competència dels quals correspon al Ple, o a l’alcalde o la Junta de Govern Local, per delegació del Ple (exp. 2420/2019).

5. Proposta d’aprovació de la rectificació de l’Inventari General de Béns i Drets de la corporació a data 31/12/2020 (exp. 2117/2021).

6. Proposta de resolució de l’al·legació formulada envers l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per l`ús privatiu de la via pública i del domini públic per l’any 2022, i d’aprovació definitiva de les ordenances fiscals per a l’exercici 2022. (exp. 2567/2021).

7. Proposta d’aprovació provisional del Pla parcial urbanístic de sòl urbanitzable delimitat sector P-3 industrial carretera de Gelida de Martorell (exp. 72/2019).

8. Proposta d’aprovació de la denominació dels espais públics del sector P-8 residencial La Sínia de Martorell. Inclòs en l’ordre del dia del ple en base a l’article 82.3 del reglament d’organització. Funcionament i règim jurídic de les entitats.

9. Moció del grup municipal de Ciutadans (CS) de Martorell per instar a la suspensió de l’impost de CO2.

B) Activitat de control

10. Dació de compte de les resolucions de l’alcaldia del mes de novembre de 2021.

11. Dació de compte de les actes de les sessions del mes anterior de la junta de govern local.

12. Interpel·lacions.

13. Preguntes.

14. Precs.

Font: Dilluns se celebra el darrer Ple Municipal ordinari de 2021