Dilluns se celebra el Ple Municipal ordinari del mes d’octubre

Categories General

L’Ajuntament de Martorell celebrarà aquest dilluns, a les 20.00h, el Ple Municipal ordinari corresponent al mes d’octubre. Per tal de seguir complint amb les mesures de distanciament establertes, la sessió es farà de forma telemàtica i es podrà seguir per Ràdio Martorell (91.2 FM), a través de l’streaming de l’emissora i en directe en aquest enllaç .

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (21-09-20).

2. Proposta d’aprovació provisional de l’establiment de la taxa per drets d’examen i participació en processos selectius, així com de l’aprovació provisional de la respectiva ordenança fiscal reguladora. (exp. 2819/2019).

3. Proposta d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a l’exercici 2021 (exp. 3488/2020).

4. Proposta de designació dels representants, titular i suplent, de l’Ajuntament de Martorell en la comissió de seguiment ambiental del Pla Director Urbanístic (PDU) de l’Activitat Econòmica del Baix Llobregat Nord (exp. 501/2015).

5. Moció que presenta el grup municipal del PSC per a la millora de l’atenció sanitària a Martorell.

b) Activitat de control

6. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de setembre de 2020.

7. Dació de compte de les actes de les sessions del mes anterior de la junta de govern local.

8. Dació de compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.(exp. 4015/2019).

9. Dació de compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. (exp. 1327/2020).

10. Dació de compte de l’execució dels pressupostos que integren el pressupost general de 2020, i del moviment de la Tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al tercer trimestre de 2020.(exp. 1332/2020).

11. Interpel·lacions.

12. Preguntes.

13. Precs.

Font: Dilluns se celebra el Ple Municipal ordinari del mes d’octubre