L’Ajuntament celebra dilluns el Ple Municipal telemàtic corresponent al mes de maig

Categories General

L’Ajuntament de Martorell celebrarà dilluns 18 de maig, a les 20.00h, el Ple Municipal ordinari. Per tal de seguir complint amb les mesures de distanciament establertes, la sessió es durà a terme de forma telemàtica i es podrà seguir per Ràdio Martorell (91.2 FM), a través de l’streaming  de l’emissora i en directe en aquest enllaç .

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (20-04-20).

2. Proposta de concessió d’una bonificació del 95% de la quota de l’Impost sobre Construccions, Instal·lacions i Obres, sol·licitada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en relació a les obres consistents en actuacions puntuals de substitucio de cobertes de fibrociment i adequacio de la xarxa de pluvials de l’Escola José Echegaray, situat a la pl. Dr. Fleming, s/núm. De Martorell exp. 35/20-om – (exp. 1546/2020).

3. Proposta d’aprovació provisional de la suspensió transitòria de l’aplicació de la taxa per l’ocupació de la via pública amb taules, cadires i tendals amb finalitat lucrativa prevista a l’article 6 de l’ordenança fiscal núm. 24 reguladora de la taxa per l’ús privatiu de la via pública i del domini públic. (exp. 1565/2020).

4. Proposta d’aprovació del text refós de la modificació del pla parcial del sector P-7 industrial Solvay de Martorell (exp. 1953/2019).

5. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (C’s) per fomentar a Martorell els programes de combaten l’aillament social i la soledat de la gent gran.

6. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP per una automoció 4.0 que consolidi la competitivitat i l’ocupació del sector de l’automoció a Catalunya.

B) Activitat de control

7. Dació de compte de les resolucions de l’alcaldia del mes d’abril de 2020.

8. Dació de compte del decret de modificació transitòria de la normativa per ocupació de la via pública amb taules i cadires (exp. 1118/2020).

9. Interpel·lacions

10. Preguntes

11. Precs

Font: L’Ajuntament celebra dilluns el Ple Municipal telemàtic corresponent al mes de maig