L’Ajuntament cerca arquitectes per cobrir una plaça tècnica superior

Categories General

L’Ajuntament de Martorell convoca un procés de selecció per cobrir una plaça de Tècnic/a Superior Arquitecte/a de la vigent plantilla del personal funcionari l’Ajuntament de Martorell, mitjançant concurs oposició lliure.

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de presentar la sol·licitud en el model normalitzat que estarà a disposició dels interessats a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Martorell (carrer Mur, 61, planta baixa, de Martorell), i a la pàgina web municipal Martorell (epígraf ‘Oferta Pública-Recursos Humans ‘).

La presentació de la sol·licitud acompanyada de la resta de documentació exigida a les bases de la convocatòria, que es poden consultar en el següent enllaç . Podrà realitzar-se en el registre electrònic de l’Ajuntament o en el registre electrònic de les administracions públiques relacionades a l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

També de manera presencial, a l‘OAC de l’Ajuntament de Martorell (carrer Mur, 61, planta baixa, de Martorell), en aquest cas, caldrà demanar cita prèvia per telèfon al 937756076, per correu electrònic a l’adreça oac@martorell.cat, a les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi, a les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger i a les oficines d’assistència en matèria de registres.

El termini de presentació de les sol·licituds és, des del 2 al 22 de novembre de 2021, ambdós inclosos.

Les persones interessades hauran de complir un seguit de requisits establerts a les bases, com ara tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores. Tenir 16 anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa per a l’accés a la funció pública. Posseir el títol d’arquitecte/a o el títol que habiliti per a l’exercici d’aquesta professió regulada.

Les proves de selecció inclouran una fase d’oposició, que constarà d’una prova de català de nivell C1, i una de castellà de nivell C1 per a les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, i un exercici de coneixements i capacitats dividit en dues parts: un qüestionari sobre el contingut del temari, així com un cas pràctic relacionat amb les funcions de la plaça. També hi haurà una fase de concurs de mèrits, que les persones aspirants hauran de justificar i al·legar documentalment.

Font: L’Ajuntament cerca arquitectes per cobrir una plaça tècnica superior