L’Ajuntament decreta noves mesures de prevenció del coronavirus en matèria de recursos humans

Categories General

Per Reial Decret de 29 de març , el govern espanyol ha regulat un permís retribuït recuperable de caràcter obligatori, entre el 30 de març i el 9 d’abril , per a les persones treballadores per compte aliena que no prestin serveis essencials, amb la finalitat de reduir la mobilitat de la població en el context de la lluita contra el COVID-19.

L’alcalde Xavier Fonollosa ha signat aquest dilluns un nou decret per mantenir, mentre estigui vigent l’estat d’alarma, el treball presencial de les persones al servei de l’Ajuntament de Martorell i del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell que a continuació es relacionen:

-Seguretat Ciutadana: Tot el personal en actiu de tota la plantilla del cos de Policia local, per cobrir de forma adequada la seguretat ciutadana, el trànsit i la seguretat viària, l’atenció bàsica i les mesures d’urgència i emergència que es produeixin durant la situació d’estat d’alerta i pandèmia. Aquest personal podrà prestar els serveis en un nou quadrant, en torns de dotze hores, si s’escau, que s’adaptarà a les necessitats de l’estat d’alarma, restant en suspens el calendari habitual, i en tot cas com a serveis ordinaris a computar dins la jornada anual obligatòria.

-Protecció Civil: L’inspector en cap de la Policia Local.

-Serveis Socials: El coordinador de Benestar Social i tot el personal necessari, per tal de garantir l’atenció bàsica a la ciutadania segons les mesures excepcionals i recomanacions en relació als Serveis Bàsics d’Atenció Social, dictades per la Direcció General de Serveis Socials del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya.

-Brigada Municipal: El 50% del personal en actiu, de forma rotatòria en setmanes alternes. El 100% del personal en actiu adscrit al servei del Cementiri Municipal. El personal de la Brigada Municipal dispensat de treball presencial ha de romandre disponible durant l’horari habitual de la seva jornada de treball per cobrir tasques d’iguals o similars característiques, podent ser requerit al treball presencial en cas d’emergència. Als efectes de garantir la flexibilitat de jornada laboral del personal de la Brigada Municipal, s’establirà una bossa d’hores a gestionar posteriorment en còmput anual.

-Vigilància del Mercat Municipal Les Bòbiles i dels mercats no sedentaris : Un vigilant durant els dies i les hores en què estigui obert al públic el Mercat Municipal de Les Bòbiles, i un vigilant durant els dies i les hores en què estiguin oberts al públic els mercats no sedentaris (en tots dos casos, s’entén pel que fa als productes que es poden vendre en aquests mercats durant l’estat d’alarma).

-Personal destinat al CET Can Cases per a realitzar la distribució de mascaretes per evitar el contagi del Coronavirus: Personal destinat al CET Can Cases per a realitzar la distribució de mascaretes per evitar el contagi del coronavirus.

El Decret d’Alcaldia estableix que, mentre estigui vigent l’estat d’alarma, la resta dels empleats públics de l’Ajuntament de Martorell, del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell i de Martorell Gestió del Sòl, Empresa Municipal, S.L. han d’executar el seu treball habitual mitjançant teletreball quan sigui possible, i romandre disponibles durant l’horari habitual de la seva jornada de treball.

Font: L’Ajuntament decreta noves mesures de prevenció del coronavirus en matèria de recursos humans