Obert fins el 15 d’abril el termini per sol·licitar la subvenció per al pagament de l’IBI

Categories General

L’Ajuntament de Martorell manté obert el termini de sol·licituds per optar a les ajudes en el pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI) fins el proper 15 d’abril. La bonificació pot ser de fins a 200 euros i s’adreça a famílies monoparentals, amb rendes insuficients, de 65 anys o més o persones que posin un immoble a disposició de l’Oficina Local d’Habitatge (OHL) per al lloguer social. Aquesta mesura es va aprovar, en Ple Municipal, el passat febrer de 2019 .

La subvenció pretén fomentar el dret a l’habitatge de les persones residents a Martorell que siguin propietàries, usufructuàries o arrendatàries d’un pis o d’una casa, i incrementar el nombre d’immobles destinats al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges.

Bases reguladores de les subvencions per a la realització efectiva del dret a l’habitatge de les persones residents a Martorell

Les quatre modalitats beneficiades

El primer supòsit per accedir a la subvenció ateny les persones físiques que siguin titulars d’habitatges al terme de Martorell i que els hagin posat a disposició de l’OLH per a destinar-lo al programa de mediació per al lloguer social, com a mínim, durant un termini de sis mesos dins de l’any natural. La bonificació en aquest cas serà del 75% de la quota de l’IBI de l’habitatge, amb un topall màxim de 200 euros.

Sol·licitud del model de subvenció de l’IBI en acord amb l’OLH

La subvenció per a famílies monoparentals s’aplicarà als residents a Martorell que siguin propietaris, usufructuaris o arrendataris de l’habitatge on resideixen habitualment -on estiguin empadronats-. L’import, fins a un màxim de 200 euros, dependrà del valor cadastral de l’habitatge: serà del 60% de l’import de l’IBI per a propietats valorades en fins a 50.000 euros; del 40% per a les de 50.001 a 80.000 euros; del 30%, per a les de 80.001 a 150.000 euros; i del 20% a partir dels 150.001 euros.

Sol·licitud del model de subvenció de l’IBI per a famílies monoparentals

Els ajuts a les famílies amb rendes insuficients s’aplicaran en el cas de l’habitatge habitual de residència i en funció dels ingressos bruts a l’any i al nombre de residents a la llar. Per a un únic resident, s’aplicarà la bonificació sempre que els ingressos anuals siguin d’un màxim de 13.500 euros; de 16.000 euros anuals en cas de dos residents habituals empadronats; de 20.000 euros anuals per a tres; de 24.000 euros anuals si són quatre; i 30.000 euros anuals per a cinc o més residents. El topall serà de 200 euros, i hi podran optar les persones empadronades a Martorell a data 1 de gener de 2019. En quedaran excloses les famílies en les que algun dels seus membres tingui un altre habitatge a Martorell en propietat. L’import d’aquesta subvenció és l’equivalent al 75% de la quota líquida de l’Impost de Béns Immobles de l’habitatge que és residència habitual de la família beneficiària, amb un topall de 200 euros.

Sol·licitud del model de subvenció de l’IBI per a famílies amb rendes insuficients

Finalment, les persones de 65 anys o més que visquin soles també es podran acollir a la bonificació de fins a 200 euros, sempre que els seus ingressos bruts anuals no superin els 13.500 euros anuals (entenent aquesta xifra com la suma dels ingressos provinents de sous i salaris, pensions de qualsevol tipus, subsidis i altres ajuts). I en quedaran descartades les que, tot i viure soles a Martorell, siguin titulars d’un altre habitatge a la població. L’import de la subvenció també és l’equivalent al 75% de la quota líquida de l’Impost de Béns Immobles de l’habitatge que és residència habitual, amb un topall de 200 euros.

Sol·licitud del model de subvenció de l’IBI per a les persones de 65 anys o més

Totes les condicions i característiques d’aquestes ajudes en el pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI) queden recollides en les bases reguladores .

Com fer la sol·licitud

Les sol·licituds s’han de fer entre el 15 de febrer al 15 d’abril, ambdós inclosos. Caldrà omplir la sol·licitud corresponent -descarregable a sota de cada apartat, en aquest mateix article- i acompanyar-lo del DNI, NIE o passaport; dades bancàries i altres documents, que s’adjunten a les bases. Les peticions es podran presentar a la seu electrònica de l’Ajuntament de Martorell o al registre presencial (oficines del carrer del Mur, 61).

La concessió de les subvencions la resol la junta de govern local i, en cas de complir tots els requisits, es notificarà en el termini de tres mesos des de la presentació de la sol·licitud. Un cop resolta la concessió de la subvenció, s’abonarà l’import en el termini màxim de dos mesos, comptant des de la notificació de la resolució.

Font: Obert fins el 15 d’abril el termini per sol·licitar la subvenció per al pagament de l’IBI