Oberta la convocatòria per a la contractació d’una persona tècnica superior arquitecta de Martorell Gestió del Sòl

Categories General

L’empresa Martorell Gestió del Sòl Empresa Municipal,S.L. (GESSOL) convoca un procés de selecció mitjançant el sistema de concurs de valoració de mèrits per a la contractació d’un/a tècnic/a superior arquitecte/a.

La sol·licitud acompanyada de la resta de documentació exigida a les bases de la convocatòria, s’haurà de presentar a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament, situada al carrer del Mur, 61, planta baixa, de Martorell, o en qualsevol altre dels llocs assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, des del dia 11 al 31 d’agost de 2020, ambdós inclosos.

Les persones interessades hauran de complir un seguit de requisits establerts a les bases, com ara:

– Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores.

– Tenir 16 anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa per a l’accés a la funció pública.

– Posseir el títol d’arquitecte/a o el títol que habiliti per a l’exercici d’aquesta professió regulada.

El procés de selecció constarà d’una prova de català de nivell C1 per les persones que no acreditin aquest nivell, una de castellà de nivell C1 per a les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, i la valoració del mèrits al·legats segons el barem que consta a les bases reguladores publicades.

Per poder prendre part en el procés de selecció, les persones interessades hauran de fer-ho constar mitjançant la sol·licitud que estarà disponible a l’OAC de l’Ajuntament de Martorell o en el següent enllaç . Juntament amb la sol·licitud s’haurà d’aportar una sèrie de documentació, relacionada a les següents bases .

Font: Oberta la convocatòria per a la contractació d’una persona tècnica superior arquitecta de Martorell Gestió del Sòl