Sessió ordinària del Ple Municipal corresponent al mes de febrer, aquest dilluns

Categories General

L’Ajuntament de Martorell celebrarà dilluns, 15 de febrer, a les 20.00h, el Ple Municipal ordinari. Per tal de seguir complint amb les mesures de distanciament establertes, la sessió es farà de forma telemàtica i es podrà seguir per Ràdio Martorell (91.2 FM), a través de l’streaming  de l’emissora i en directe a martorelldigital.cat .

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (18-01-21)

2. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària (20-01-21).

3. Proposta d’aprovació de les retribucions per a l’exercici 2021 del personal funcionari, laboral i eventual de la plantilla de l’Ajuntament de Martorell (exp. 117/2021).

4. Proposta d’aprovació de l’inventari dels béns i els drets que integren el patrimoni municipal de sòl i d’habitatge, així com del balanç de situació d’aquest patrimoni, a data 31 de desembre de 2020 (exp. 252/2021).

5. Proposta de ratificació del decret d’Alcaldia núm. 113/2021 de data 21 de gener, disposant l’exercici de l’acció judicial consistent en la compareixença i defensa dels interessos municipals en el recurs contenciós administratiu interposat per SEAT.S.A. contra l’aprovació del Pla Director d’Infraestructures Martorell -Abrera (exp. 3694/2018).

6. Proposta d’aprovació inicial de la modificació dels estatuts del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell. (exp. 61/2021).

7. Proposta d’aprovació de l’acta de les operacions de delimitació entre els termes municipals de Martorell i Sant Esteve Sesrovires (punt inclòs en l’ordre del dia del ple en base a l’article 82.3 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals). (expedient núm. 423/2020).

8. Proposta d’aprovació inicial de la modificació del Reglament del registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Martorell (punt inclòs en l’ordre del dia del ple en base a l’article 82.3 del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals). (exp. 430/2021).

9. Moció del grup municipal de Ciutadans a l’Ajuntament de Martorell per a adoptar totes les mesures necessàries per reduir l’enorme pujada del preu de l’electricitat.

10. Moció que presenta el grup municipal d’ERC de suport a l’amnistia.

11. Moció que presenta el grup municipal del PSC Martorell en suport al dret a morir dignament.

B) Activitat de control

12 .Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de gener de 2021.

13. Dació de compte de les actes de les sessions del mes anterior de la junta de govern local.

14. Dació de compte del decret de l’Alcaldia núm. 176/2021, de 3 de febrer, sobre delegació de la competència en matèria de comunicació.

15.Dació de compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.(exp. 4015/2019).

16. Dació de compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. (exp. 1327/2020).

Font: Sessió ordinària del Ple Municipal corresponent al mes de febrer, aquest dilluns