Aprovat provisionalment el Pla Director Urbanístic d’Activitat Econòmica del Baix Llobregat Nord

Categories General

La Comissió Territorial d’Urbanisme de l’Arc Metropolità va aprovar provisionalment divendres passat el Pla Director Urbanístic (PDU) de l’Activitat Econòmica del Baix Llobregat Nord, que abasta els municipis de Martorell, Abrera i Sant Esteve Sesrovires. El PDU forma part de l’estratègia de planejament urbanístic pensat per generar noves oportunitats de desenvolupament econòmic i territorial. La Comissió Territorial de Catalunya haurà d’aprovar-lo definitivament.

Els PDU són figures de planejament que es focalitzen en sectors d’activitat o en peces de sòl amb interès públic i que afecten diverses poblacions. En aquest cas, el Pla determina i ordena tres sectors d’activitat econòmica supramunicipal; fixa directrius per habilitar diversos trams de bulevards urbans, i estableix mesures per estructurar i potenciar els corredors ecològics de la zona. Cal remarcar que aquest PDU s’ha tramitat de manera coordinada amb el Pla Director Urbanístic d’Infraestructures (PDUI) de la ròtula Martorell-Abrera , que va ser aprovat definitivament el mes passat i que abasta un àmbit territorial més ampli.

Ordenació de sectors d’activitat econòmica

El PDU aprovat abasta 1.912 hectàrees i representa el 37% de la superfície dels termes de Martorell, Sant Esteve Sesrovires i Abrera. Delimita i ordena tres àrees d’activitat econòmica, en defineix els elements estructurals, articula la seva relació amb les ciutats existents i concreta la possibilitat d’ubicar-hi usos logístics, industrials i terciaris.

Sector Cinturó Oest: Situat en els termes municipals d’Abrera, Martorell i Sant Esteve Sesrovires, amb una superfície de 118 hectàrees. Abasta els terrenys de la factoria SEAT des de l’avinguda de Ca n’Amat, a l’extrem nord, fins el Parc Forestal de Can Cases, al sud. S’hi proposa un sostre edificable de 921 metres quadrats, inferior al que preveia el planejament vigent.

L’ordenació proposada preveu convertir la banda oest de les instal·lacions de SEAT en el nou front urbà de l’empresa una vegada es construeixi el Cinturó Oest. Es tracta del vial de connexió entre el perllongament del Quart Cinturó (B-40) i la B-224, que funcionarà com un nou eix distribuïdor del trànsit dels polígons industrials a l’oest de l’A-2.

Sector Can Cases: Amb 58.428 metres quadrats de superfície, és una parcel·la triangular delimitada al sud per la línia de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), a l’est per l’antiga carretera N-II, i a l’oest pel ramal d’enllaç de l’A-2 i l’AP-7.

Sector Xàmenes: En aquest cas, el sector es troba entre Martorell i Sant Esteve Sesrovires i té 519.156 metres quadrats de superfície, a tocar de la carretera B-224. El seu desenvolupament es preveu aprofitant el desdoblament d’aquesta carretera. El Pla planteja dividir-lo en quatre parcel·les amb una superfície d’entre 3,5 i 12,5 hectàrees cadascuna.

L’alcalde Xavier Fonollosa indica que “totes les condicions perquè les empreses s’ubiquin al nostre municipi les hem d’afavorir. El PDU que afecta Martorell posa a disposició moltes hectàrees de terreny perquè puguin instal·lar-s’hi, que vol dir generar activitat econòmica i ocupació. Hem d’intentar alleugerir al màxim els tràmits per tenir-ho a disposició, com més aviat millor per poder fer la urbanització d’un sector que atraurà empreses logístiques, industrials i terciàries. Ara mateix és primordial per tornar a engegar l’economia”.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

El PDU recull el concepte de xarxa de bulevards urbans que proposa el PDUI, entesos com a eixos cívics d’un carril per sentit per al trànsit motoritzat, amb preferència per al transport públic, així com carril bici i itinerari per a vianants.

Per tal de guiar la transformació d’antics trams de carretera o de carrer en aquests bulevards, el PDU estableix una sèrie de directrius per a la via que unirà el centre de Martorell amb la recta de SEAT i amb el centre d’Abrera pels laterals de l’A-2. Des d’aquí, es bifurcarà cap a Olesa de Montserrat per la C-55 transformada o cap a Esparreguera pels laterals de l’A-2.

Així, per a l’execució del bulevard que recorrerà la nova façana oest de la SEAT es proposa ubicar-hi usos terciaris i equipaments, juntament amb espais lliures situats al llarg de l’eix i aparcaments per als treballadors de la indústria automobilística. Pel que fa a la transformació de l’entorn del nus de la C-55, a Abrera, es preveu que els sòls industrials actuals acullin també usos terciaris i equipaments.

Preservació dels corredors ecològics

El Pla dona una gran importància a l’articulació de la xarxa d’espais lliures, especialment per concretar-ne els límits i la relació amb els nuclis urbans i per potenciar la seva connexió amb altres corredors ecològics metropolitans.

Així, es defineixen dos correctors: el de Magarola-l’Anoia i el de la llera oest del riu Llobregat. Per a tots dos, el PDU estableix directrius encaminades a garantir la continuïtat de les rieres i torrents; potenciar el mosaic agroforestal i els seus valors productius, ambientals i paisatgístics; mantenir l’activitat agrícola, i millorar la xarxa de camins rurals.

El juny de 2018 aquest PDU es va aprovar inicialment i es va exposar a informació pública i a consulta institucional. S’han rebut set escrits d’al·legacions, tres escrits dels ajuntaments concernits pel Pla i 19 informes sectorials. Fruit d’aquest procés, s’han introduït algunes millores i modificacions en el document, per exemple, pel que fa a completar o esmenar normativa referent a afectacions viàries i ferroviàries, es clarifica el contingut d’algun article de la normativa relatiu a activitats i usos disconformes en sòl no urbanitzable es millora l’Estudi d’Avaluació de la Mobilitat Generada i l’Estudi Ambiental Estratègic del PDU.

Font: Aprovat provisionalment el Pla Director Urbanístic d’Activitat Econòmica del Baix Llobregat Nord