Convocatòria de concurs oposició lliure per a una persona arquitecta tècnica

Categories General

L’Ajuntament de Martorell convoca un procés de selecció per cobrir una plaça d’arquitecte/a tècnic/a de la vigent plantilla del personal funcionari l’Ajuntament de Martorell, mitjançant concurs oposició lliure. Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de presentar la sol·licitud i declaració responsable en model normalitzat que estarà a disposició dels interessats a l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) de l’Ajuntament de Martorell (carrer Mur, 61, planta baixa, de Martorell), i a la seu electrònica municipal (epígraf ‘Recursos Humans- Oferta d’Ocupació Pública ‘), ubicada a la pàgina web municipal www.martorell.cat.

La presentació de la sol·licitud acompanyada de la resta de documentació exigida a les bases de la convocatòria, podrà realitzar-se en el registre electrònic de l’Ajuntament o en el registre electrònic de les administracions públiques relacionades a l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques. També de manera presencial, a l’OAC de l’Ajuntament de Martorell (carrer Mur, 61, planta baixa, de Martorell), en aquest cas, caldrà demanar cita prèvia trucant al 937756076 o per correu electrònic oac@martorell.cat. També a les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi. A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger. A les oficines d’assistència en matèria de registres. El termini de presentació de les sol·licituds és, des de l’11 de febrer fins al 2 de març de 2021, ambdós inclosos.

Les persones interessades hauran de complir els requisits establerts a les bases, com ara: tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores. Tenir 16 anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa per a l’accés a la funció pública. Posseir el títol d’arquitecte/a tècnic/a o el que correspongui dins dels títols de grau actuals, que habilitin per a l’exercici de la professió regulada d’arquitecte/a tècnic/a.

Les proves de selecció inclouran una fase d’oposició, que constarà d’una prova de català de nivell C1, i una de castellà de nivell C1 per a les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola, i un exercici de coneixements i capacitats dividit en dues parts: un qüestionari sobre el contingut del temari, així com un cas pràctic relacionat amb les funcions de la plaça. També hi haurà una fase de concurs de mèrits, que les persones aspirants hauran de justificar i al·legar documentalment.

Per poder prendre part en el procés de selecció, les persones interessades hauran de fer-ho constar mitjançant la sol·licitud facilitada al Registre General de l’Ajuntament o en el següent enllaç. Juntament amb la sol·licitud s’haurà d’aportar una sèrie de documentació, relacionada a les següents bases .

Font: Convocatòria de concurs oposició lliure per a una persona arquitecta tècnica