Convocatòria d’oposició lliure per cobrir una plaça d’auxiliar de treball

Categories General

L’Ajuntament de Martorell  convoca un procés de selecció, amb caràcter d’urgència, mitjançant el sistema de concurs oposició lliure per cobrir interinament una plaça de tècnic/a auxiliar de treball, vacant a la plantilla del personal funcionari de l’Ajuntament.

Les persones que desitgin prendre part en el procés selectiu hauran de sol·licitar-ho mitjançant instància adreçada al Il·lm. senyor alcalde de Martorell, formulada en el model normalitzat que estarà a disposició de les persones interessades a l’Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) de l’Ajuntament de Martorell (carrer Mur, 61, planta baixa, de Martorell) i a la pàgina web municipal (https://www.martorell.cat/ca/pag625/recursos-humans.htm )

La presentació de sol·licituds podrà realitzar-se pels següents mitjans: En el registre electrònic de l’Ajuntament o en el registre electrònic de les administracions públiques relacionades a l’article 2.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques (en endavant, LPACAP). De manera presencial, a l‘Oficina d’Atenció Ciutadana (OAC) (carrer Mur, 61, planta baixa, de Martorell), en aquest cas, caldrà demanar cita prèvia al telèfon. A les oficines de Correus, en la forma que reglamentàriament s’estableixi. A les representacions diplomàtiques o oficines consulars d’Espanya a l’estranger. A les oficines d’assistència en matèria de registres.

El termini de presentació de les sol·licituds és, del 23 de febrer al 4 de març de 2022, ambdós inclosos.

Les persones interessades hauran de complir un seguit de requisits establerts a les bases, com ara:

-Tenir la nacionalitat espanyola o de qualsevol dels països membres de la Unió Europea o la dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, és aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores.

També hi poden ser admesos/eses el/la cònjuge, qualsevol que sigui la seva nacionalitat, tant dels/de les ciutadans/anes espanyols/oles, com de nacionals d’altres estats membres de la Unió Europea o dels estats als quals, en virtut de tractats internacionals subscrits per la Unió Europea i ratificats per Espanya, sigui aplicable la lliure circulació de treballadors i treballadores, sempre que els/les cònjuges no estiguin separats/ades de dret, i també els seus/les seves descendents i els/les del seu/de la seva cònjuge, sempre que no estiguin separats/ades de dret, siguin menors de 21 anys o majors d’aquesta edat dependents.

Les persones aspirants que no tinguin la nacionalitat espanyola han de demostrar coneixements suficients de castellà i català; s’exigirà la superació de proves amb aquesta finalitat.

-Tenir 16 anys i no excedir, si escau, de l’edat màxima de jubilació forçosa per a l’accés a la funció pública.

-Estar en possessió del títol de Batxillerat, Formació Professional de 2n grau, proves d’accés a la universitat per a majors de 25 anys, Cicles Formatius de Grau Superior, o qualsevol altre equivalent o superior.

Les persones estrangeres han d’estar en possessió d’algun dels títols reconeguts a Espanya, de conformitat amb el que estableix la normativa vigent en aquesta matèria.

Si es tracta d’un títol obtingut a l’estranger, cal disposar de l’homologació corresponent al Ministeri d’Educació i Formació Professional.

Les proves de selecció inclouran una fase d’oposició, que constarà d’una prova de català de nivell C1, i una de castellà de nivell C1 per a les persones que no tinguin la nacionalitat espanyola i,  una prova de coneixements i capacitats, consistent en resoldre un cas pràctic relacionat amb les funcions del lloc de treball. També hi haurà una fase de concurs de mèrits, que les persones aspirants hauran de justificar i al·legar.

Font: Convocatòria d’oposició lliure per cobrir una plaça d’auxiliar de treball