Dilluns se celebra el primer Ple Municipal de la legislatura 2023-27

Categories General

L’Ajuntament de Martorell celebra el proper dilluns 17 de juliol, a les 20.00h, el Ple Municipal extraordinari per donar compte de la delegació de les atribucions de l’alcalde en els regidors i de la composició dels grups municipals i els seus portaveus. (exp. 4849/2023). La sessió es podrà seguir en directe a Ràdio Martorell (91.2 FM) i a través de l’streaming de l’emissora.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1.Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió constitutiva de la corporació de data 17 de juny de 2023.

2.Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió extraordinària i urgent (22-06-23).

3.Proposta de fixació de la periodicitat de les sessions ordinàries del Ple Municipal.(exp. 4849/2023).

4.Proposta de creació de les comissions informatives permanents d’aquest Ajuntament i designació dels seus integrants. (exp. 4849/2023).

5.Proposta de nomenament dels representants de la corporació en diferents entitats i organismes en els quals hi té representació o hi participa. (exp. 4849/2023).

6.Proposta d’assignació de la dotació econòmica per als grups municipals. (exp. 4849/2023).

7.Proposta d’aprovació de les retribucions per dedicació exclusiva i parcial i de les indemnitzacions per assistència a òrgans col·legiats dels càrrecs electes de la corporació (exp. 4849/2023).

8.Proposta d’aprovació del nombre, característiques i retribucions del personal eventual de la corporació. (exp. 4849/2023).

9.Proposta de designació dels membres de la mesa de contractació en relació amb els contractes que són competència del Ple. (exp. 4849/2023).

10.Proposta de delegació de competències del ple a favor de la Junta de Govern Local i de l’Alcaldia. (exp. 4849/2023).

11.Proposta d’aprovació de la compareixença en el recurs contenciós-administratiu núm. 242/2023, secció A, procediment recurs ordinari, tramitat pel jutjat contenciós administratiu núm. 16 de Barcelona, interposat per la UTE Constructora del Cardoner, S.A i CERTIS, obres i serveis, S.A.U (exp. 511/20217).

B) Activitat de control

12.Dació de compte dels membres de la corporació que han d’integrar la Junta General de Martorell Gestió del Sòl, empresa municipal, S.L. (exp. 4849/2023).

13.Dació de compte de la delegació de les atribucions de l’alcalde en els regidors. (exp. 4849/2023).

14.Dació de compte de la delegació de determinades atribucions resolutòries de l’Alcaldia.(exp. 4849/2023).

15.Dació de compte de la composició, delegació de competències de l’Alcaldia i règim de sessions de la Junta de Govern Local. (exp. 4849/2023).

16.Dació de compte dels nomenaments dels tinents d’alcalde. (exp. 4849/2023).

17.Dació de compte de la designació dels membres de la Mesa de Contractació en relació amb els contractes que són competència de l’Alcaldia. (exp. 4849/2023).

18.Dació de compte de la designació dels membres de la Comissió de Protecció Civil. (exp. 4849/2023).

19.Dació de compte de la designació dels representants municipals en la Comissió de seguiment i control del servei d’abastament d’aigua potable de Martorell. (exp. 4849/2023).

20.Dació de compte de la designació dels membres del Consell del Museu Municipal Vicenç Ros. (exp. 4849/2023).

21.Dació de compte de la designació dels membres del Consell del Muxart. Espai d’art i creació contemporanis. (exp. 4849/2023).

22.Dació de compte de la composició dels grups municipals i de llurs portaveus. (exp. 4849/2023).

23.Dació de compte dels representants dels grups municipals de la corporació en el Consell Rector del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell. (exp. 4849/2023).

24.Dació de compte de la designació dels membres de la ponència ambiental municipal.(exp. 4849/2023).

25.Dació de compte de les sessions de la Junta de Portaveus. (4849/2023).

Font: Dilluns se celebra el primer Ple Municipal de la legislatura 2023-27