El proper dilluns se celebra el Ple Municipal ordinari corresponent al mes de febrer

Categories General

L’Ajuntament de Martorell celebra dilluns, 17 de febrer, la sessió ordinària del Ple Municipal corresponent al mes de febrer. L’ordre del dia compta amb una desena de punts que podran seguir en directe a Ràdio Martorell 91.2 FM i del servei streaming de l’emissora.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (20-01-20).

2. Proposta d’aprovació de l’Inventari dels Béns i els Drets que integren el Patrimoni Municipal de Sòl i Habitatge, així com del balanç de situació d’aquest patrimoni, a data 31 de desembre de 2019 (EXP. 240/2020).

3. Moció que presenta el grup municipal PSC-CP en defensa de la concertació territorial i de l’ocupació.

4. Moció que presenta el grup municipal d’ERC per a la commemoració del Dia Internacional de les Dones.

B) Activitat de control

5. Dació de compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la Llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (EXP.1307/2018).

6. Dació de compte de l’execució dels pressupostos que integren el Pressupost General de 2019, i del moviment de la Tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al quart trimestre de 2019 (EXP.1321/2018).

7. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de gener de 2020.

8. Interpel·lacions.

9. Preguntes.

10. Precs.

Font: El proper dilluns se celebra el Ple Municipal ordinari corresponent al mes de febrer