L’Ajuntament celebra dilluns el Ple Municipal del mes d’abril per via telemàtica

Categories General

L’Ajuntament de Martorell celebrarà dilluns 20 d’abril, a les 20.00h, el Ple Municipal ordinari. Amb motiu de l’estat d’alarma decretat pel coronavirus, la sessió es durà a terme de forma telemàtica i es podrà seguir en directe per Ràdio Martorell (91.2 FM) i a través de l’streaming de l’emissora.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (17-02-20).

2. Proposta d’aprovació de la modificació de la plantilla del personal de Martorell Gestió del Sòl, Empresa Municipal, Societat Limitada (exp. 906/2020).

3. Proposta de ratificació del decret de l’alcaldia núm. 358/2020, de 19 de març, pel qual s’aproven les retribucions, per a l’exercici 2020, del personal funcionari i laboral de la plantilla de l’Ajuntament de Martorell (inclosa en l’ordre del dia en virtut del que disposa l’article 82.3. del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals) (exp. 938/2020).

4. Proposta de concessió d’una bonificació del 95% de la quota de l’ICIO, sol·licitada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en relació a les obres d’impermeabilització de la coberta, fase 1, de l’Institut Joan Oró de Martorell (inclosa en l’ordre del dia en virtut del que disposa l’article 82.3. del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals) (exp. 1239/2020).

5. Proposta de concessió d’una bonificació del 95% de la quota de l’ICIO, sol·licitada pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, en relació a les obres d’impermeabilització de la coberta, fase 2, de l’Institut Joan Oró de Martorell (inclosa en l’ordre del dia en virtut del que disposa l’article 82.3. del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals) (exp. 1250/2020).

b) Activitat de control

6. Dació de compte del Decret de l’Alcaldia manifestant el suport i l’adhesió de l’Ajuntament de Martorell al ‘Manifest dels ens locals davant la crisi del coronavirus’ (exp. 1118/2020).

7. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de febrer i març de 2020.

8. Dació de compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local (exp. 4015/2019).

9. Dació de compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials (exp. 1327/2020).

10. Dació de compte de l’execució dels pressupostos que integren el pressupost general de 2020, i del moviment de la Tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al primer trimestre de 2020 (exp. 1332/2020).

11. Interpel·lacions

12. Preguntes

13. Precs

Font: L’Ajuntament celebra dilluns el Ple Municipal del mes d’abril per via telemàtica