L’Ajuntament celebra dilluns el Ple Municipal ordinari del mes d’octubre

Categories General

L’Ajuntament de Martorell celebrarà dilluns, 18 d’octubre, a les 20.00h, el Ple Municipal ordinari. Per tal de seguir complint amb les mesures de distanciament establertes, la sessió es farà de forma telemàtica i es podrà seguir per Ràdio Martorell (91.2 FM), a través de l’streaming  de l’emissora i en directe a martorelldigital.cat .

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (20-09-21).

2. Proposta d’aprovació del compte general de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2020. (exp. 2516/2021).

3. Proposta d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals per a l’exercici 2022. (exp. 2567/2021).

4. Proposta d’aprovació provisional de l’establiment de la taxa per drets d’examen i participació en processos selectius, així com de l’aprovació provisional de la respectiva ordenança fiscal reguladora (exp. 4203/2021).

5. Moció que presenta el grup municipal de Ciutadans (Cs) de Martorell per a la creació d’una mesa d’avaluació de projectes finançats a través dels fons europeus.

6. Moció que presenta el grup municipal d’Esquerra Republicana de suport per a la incorporació del permís de menstruació i climateri a l’Ajuntament de Martorell.

7. Moció que presenta el grup municipal del PSC Martorell en defensa de la viabilitat del sistema de la Seguretat Social.

B) Activitat de control

8. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes de setembre de 2021.

9. Dació de compte de les actes de les sessions del mes anterior de la Junta de Govern Local.

10. Dació de compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del Règim Local. (exp.4015/2019).

11. Dació de compte de l’execució dels pressupostos que integren el Pressupost General de 2020, i del moviment de la Tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al 3r.Trimestre de 2021. (exp. 1169/2021).

12. Dació de compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. (exp. 1170/2021).

13. Interpel·lacions.

14. Preguntes.

15. Precs.

Font: L’Ajuntament celebra dilluns el Ple Municipal ordinari del mes d’octubre