Les ordenances fiscals de 2022 inclouran noves bonificacions a l’IBI i a l’ICIO

Categories General

L’Ajuntament de Martorell ha aprovat, de forma provisional en el Ple Municipal de dilluns, diverses modificacions de les ordenances fiscals per a 2022. Les principals novetats d’aquestes ordenances -que imposen, ordenen i regulen els impostos i les taxes- seran les bonificacions a l’Impost de Béns Immobles (IBI) per a instal·lacions amb sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric. També n’hi haurà a l’Impost de Construccions, Instal·lacions i Obres (ICIO).

Tots els contribuents que instal·lin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol per autoconsum gaudiran de bonificació, tant si viuen en habitatges unifamiliars com en edificis de propietat horitzontal. El descompte s’aplicarà durant els primers cinc anys i serà gradual: del 50% al primer any o període impositiu; 40% al segon, 30% al tercer; 20% al quart i 10% al cinquè.

Lluís Amat, regidor d’Hisenda, Economia, Organització i Règim Interior de l’Ajuntament, destacava també que la base de càlcul per aplicar la bonificació “serà amb l’IVA inclòs” i que caldrà aportar anualment “un certificat acreditatiu de l’instal·lador o professional”.

Lluís Amat, regidor d’Hisenda

L’import acumulat de la bonificació no podrà superar el cost de la instal·lació i cada sol·licitant haurà d’estar lliure de deutes amb l’Ajuntament i òrgans depenents. Caldrà presentar la sol·licitud a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació abans de l’1 de març de l’any en curs, amb el document d’admissió del comunicat d’obres municipal i la factura de la instal·lació, executada, signada i segellada per l’empresa.

En les instal·lacions col·lectives d’edificis de divisió horitzontal, caldrà aportar també la còpia de l’acta de la comunitat que inclogui l’acord de participació i repartiment de costos de la instal·lació i la sol·licitud, amb el consentiment del representant de la comunitat de propietaris.

Seguint amb l’IBI, Amat afegia que “també hi haurà un escalat d’entre el 20 i el 60% de bonificació per a famílies nombroses”, i una “del 50% per aquells immobles que constitueixin l’objecte de l’activitat de les empreses d’urbanització, construcció i promoció immobiliària”.

Una altra línia de bonificacions destacades s’aplicarà a l’impost sobre construccions instal·lacions i obres (ICIO). Serà del 90% en a quota de l’impost de les obres destinades a la instal·lació d’ascensors i aparells elevadors. O del 95% a les construccions, instal·lacions i obres declarades d’especial interès o utilitat municipal per concórrer circumstàncies socials, culturals, historicoartístiques o de foment de la ocupació que en justifiquin la declaració.

S’aplicarà un 95% a la construcció i rehabilitació d’edificis d’ús residencial i locals situats a les vies públiques a La Vila, Can Carreras, el Pla i Can Bros, amb un topall de 2.400 euros. També hi haurà una bonificació del 95% “per les construccions, instal·lacions o obres en habitatges que incorporin sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a autoconsum”.

El regidor Amat concloïa que “també s’aplicarà un 30% per a obres de construcció d’habitatges de protecció oficial”, no acumulable amb la del 90% per als ascensors i aparells elevadors.

Lluís Amat, regidor d’Hisenda

Tota l’oposició va beneïr les modificacions. Lluís Tomás (PSC) va sugerir al govern municipal “anar més enllà en la bonificació del 30% per a la construcció d’habitatges de protecció oficial i, amb la intenció de primar-ho entre els constructors com a bona pràctica, augmentar-la a un 40%”. Amat va destacar-ne la impossibilitat per la dificultat de bellugar i quadrar pressupostos ja perfilats.

Lluís Tomàs, portaveu PSC

Xavier Sáez de Cortázar (Movem) celebrava “l’aposta de les ordenances fiscals per impuls d’energies renovables” i respecte la bonificació de l’IBI deia que “és un molt bon primer pas en matèria de sostenibilitat. Hem de seguir apostant per convertir energia elèctrica en energia neta”.

Xavier Sáez de Cortázar, regidor Movem Martorell

Els regidors d’ERC també s’hi van posicionar a favor. Víctor de León exposava el dubte de si s’havia fet o es faria “alguna campanya informativa de la bonificació “per la importància que té de cara a la transició energètica i contra canvi climàtic”. Amat va respondre afirmativament.

Víctor de León, portaveu ERC

Juan José Pérez (C’s) s’atribuïa haver fet “la petició al Ple de juliol per ampliar i aplicar bonificacions a l’IBI sobre instal·lacions de plaques solars d’autoconsum”. Reconeixia que “no és la quantitat que demanàvem, però entenem que és un pas positiu”.

Juan José Pérez, portaveu Ciutadans

Declaració Institucional de suport a La Palma

Les cinc forces del consistori també van impulsar una Declaració Institucional de Suport i Solidaritat amb La Palma. El text se centra en la voluntat que des de Martorell es doni suport -econòmic i/o col·laboratiu- a la gent que ha perdut la seva llar a aquesta illa de les Canàries, posant-se a disposició del Cabildo Insular i de la resta d’administracions implicades. El document es compromet a concretar les mesures a prendre quan es pugui fer una avaluació de l’abast de les pèrdues.

Les tres mocions presentades per l’oposició van ser retirades per part dels mateixos grups proposants en no acceptar les esmenes plantejades per Junts per Martorell. Va ser el cas de la moció per a la creació d’una mesa d’avaluació local de projectes finançats a través de fons europeus -de C’s-; una moció d’ERC per donar suport a la incorporació del permís de menstruació i climateri a les treballadores municipals; i una del PSC en defensa de la viabilitat del sistema de la Seguretat Social. Aquesta darrera, amb la voluntat de reformular-la de cara al proper Ple.

Font: Les ordenances fiscals de 2022 inclouran noves bonificacions a l’IBI i a l’ICIO