Nou impuls municipal a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques

Categories General

L’Ajuntament de Martorell aposta per la generació d’energies renovables i bonificarà totes aquelles persones que instal·lin un sistema d’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar mitjançant l’ús de plaques fotovoltaiques. Serà amb un descompte de fins al 50% en el primer any de pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI). Aquesta ajuda s’inclou en les ordenances fiscals de 2022, aprovades en el darrer Ple Municipal.

El consistori municipal incrementa, d’aquesta manera, les mesures per afavorir la generació d’energies netes i renovables entre la ciutadania. Fins a dia d’avui, les ordenances fiscals recollien una bonificació en el pagament de l’IBI en el cas de disposar de plaques solars per als sistemes d’aigua calenta sanitària. Ara, s’amplia la bonificació “a tothom qui instal•li plaques solars fotovoltaiques per produir llum i electricitat”, avança l’alcalde de Martorell, Xavier Fonollosa.

La mesura entrarà en vigor el 2022 i se’n podran beneficiar tant les persones que visquin en habitatges unifamiliars com en edificis de propietat horitzontal i que instal•lin sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric per autoconsum. El descompte serà del 50% de l’import de l’IBI en el primer any o període impositiu; del 40% en el segon; del 30% en el tercer; del 20% en el quart i del 10% en el cinquè.

Xavier Fonollosa, alcalde de Martorell

Per gaudir de la bonificació, els contribuents no podran tenir cap deute pendent de pagament amb l’Ajuntament de Martorell ni amb cap dels seus ens dependents, i hauran de presentar la sol·licitud abans de l’1 de març de l’any en curs, a l’Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona.

Caldrà acompanyar la sol·licitud del document d’admissió del comunicat d’obres de l’Ajuntament, i de la factura, signada i segellada per l’empresa instal·ladora. En el cas d’instal·lacions col·lectives en edificis de divisió horitzontal, s’haurà incloure còpia de l’acta de la comunitat de propietaris.

L’import acumulat de la bonificació no podrà superar el cost de la instal·lació. La base de càlcul per aplicar la bonificació serà amb l’IVA inclòs i caldrà aportar anualment “un certificat acreditatiu de l’instal·lador o professional”.

Font: Nou impuls municipal a la instal·lació de plaques solars fotovoltaiques