Sessió mensual del Ple Municipal de l’Ajuntament aquest dilluns 17 d’octubre

Categories General

L’Ajuntament de Martorell celebrarà el proper dilluns 17 d’octubre, a les 20.00h, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. La sessió es podrà seguir en directe a Ràdio Martorell (91.2 FM) i a través de l’streaming de l’emissora.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (19-09-22).

2. Proposta d’aprovació del compte general de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2021. (exp. 3574/2022).

3. Proposta per donar conformitat a la xifra de població del municipi de Martorell referida a 1 de gener de 2022 (exp. 7960/2022).

4. Proposta de modificació de les ordenances fiscals per a l’exercici de 2023 (exp. 5496/2022).

B) Activitat de control

5. Dació de compte de les resolucions de l’alcaldia del mes de setembre de 2022.

6. Dació de compte de les actes de les sessions del mes anterior de la junta de govern local.

7. Dació de compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. (exp. 3025/2022).

8. Dació de compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.(exp. 4015/2019).

9. Interpel·lacions

10.Preguntes

11.Precs

Font: Sessió mensual del Ple Municipal de l’Ajuntament aquest dilluns 17 d’octubre