Ajuts d’urgència per a subministraments bàsics a persones afectades per la crisi de la Covid-19

Categories General

Davant de la situació de vulnerabilitat econòmica arran de la crisi sanitària derivada de la Covid-19, la Generalitat ha previst una dotació pressupostària de 20 milions d’euros per a despeses de primera necessitat i amb la finalitat de pal·liar aquesta situació. La prestació consistirà en un ajut extraordinari per a la sostenibilitat econòmica de les famílies a Catalunya per un import de 200 euros, en un pagament únic, amb l’objectiu de facilitar l’adquisició de productes d’alimentació, farmàcia i altres subministraments bàsics.

La prestació s’adreça a persones treballadores que tinguin càrregues familiars i es trobin en algun dels supòsits següents: treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per força major; treballadores per compte aliè afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació per causes econòmiques, tècniques i de producció; treballadores per compte aliè, fixes discontínues, afectades per un expedient de regulació temporal d’ocupació; treballadores per compte aliè afectades per l’extinció del contracte de treball, i treballadores per compte propi amb suspensió o reducció de l’activitat econòmica, segons ha detallat la tècnica de Promoció Econòmica, Carme Moles.

Carme Moles, tècnica Promoció Econòmica

El termini per presentar les sol·licituds comença el dijous 30 d’abril i restarà obert fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària destinada a la prestació. El formulari de sol·licitud estarà disponible a partir del 30 d’abril.

Cada unitat familiar té dret a una sola prestació extraordinària per subministraments bàsics. Aquest ajut serà compatible amb la percepció de qualsevol altre ajut o prestació concedit per altres administracions, ens públics o privats.

La persona interessada haurà de presentar la sol·licitud per Internet i es resoldrà en el termini de set dies hàbils. Un cop atorgat l’ajut, el pagament es farà, mitjançant transferència bancària, en un màxim de set dies hàbils.

Compatible amb la percepció d’altres ajuts i prestacions estatals d’atur i per a l’ocupació, de cessament d’activitat, de prestacions econòmiques percebudes de forma regular i periòdiques o amb qualsevol altre ajut concedit per altres administracions, ens públics o privats.

Els ingressos econòmics de la persona sol·licitant i tota la seva unitat familiar durant el període de març i abril de 2020, han de ser en mitjana mensual inferiors a 2.098,37 euros bruts mensuals. Els ajuts s’atorgaran fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària.

Informació del tràmit

 

Font: Ajuts d’urgència per a subministraments bàsics a persones afectades per la crisi de la Covid-19