El 15 de febrer s’obre el termini per sol·licitar les bonificacions de l’IBI

Categories General

L’Ajuntament de Martorell obrirà el proper 15 de febrer el termini de sol·licituds per optar a les ajudes en el pagament de l’Impost de Béns Immobles (IBI) a persones i famílies residents al municipi. Les bonificacions municipals sobre aquest impost són de 4 tipologies diferents, i cal sol·licitar-les a través de l’Oficina d’Atenció al Consumidor (OAC). El termini s’estén fins el 15 d’abril.

Les quatre bonificacions s’adrecen “a famílies monoparentals; famílies amb rendes insuficients; persones de 65 anys o més i persones que posin un immoble a disposició de l’Oficina Local d’Habitatge (OHL) per al lloguer social”. Ho desgrana el regidor d’Hisenda, Economia, Règim Interior i Organització de l’Ajuntament, Lluís Amat.

Lluís Amat, regidor d’Hisenda

La finalitat és “fomentar el dret a l’habitatge de persones i famílies residents a Martorell que siguin propietàries, usufructuàries o arrendatàries d’un pis o casa”, i incrementar el nombre d’immobles destinats al programa de mediació per al lloguer social d’habitatges.

Lluís Amat, regidor d’Hisenda

Tal i com explica Amat, les sol·licituds es faran en línia -tramitació electrònica- o bé de manera presencial a l’OAC, prèvia trucada al telèfon 93 775 60 76. El termini finalitzarà el 15 d’abril.

Lluís Amat, regidor d’Hisenda

Bonificació a l’IBI per a famílies amb rendes insuficients

Els destinataris d’aquesta bonificació son famílies residents a Martorell, propietàries, usufructuàries o arrendatàries de l’habitatge on resideixen habitualment i on estan empadronats. L’import serà del 75% de la quota líquida de l’IBI de l’habitatge residència habitual dels beneficiaris, i no podrà sobrepassar, en cap dels casos, els 200 euros.

Per rebre-la, els sol·licitants hauran de tenir uns ingressos bruts anuals, del darrer exercici tancat, iguals o inferiors a 13.500 euros en cas de família monoparental; 16.000 si la composen 2 membres; 20.000 si la formen 3; 24.000 per a 4 i 30.000 si la integren 5 o més persones -sol·licitant i resta d’empadronats convivents-. Aquests ingressos seran la suma de sous i salaris, pensions, subsidis i altres ajuts de tots els seus membres.

Caldrà aportar el DNI, NIE o Passaport del sol·licitant, les dades bancàries i les dades personals dels membres de la unitat de convivència, el document que acrediti el dret sobre l’habitatge -en el cas de persones usufructuàries- i la còpia del contracte de lloguer que acrediti la repercussió de l’IBI -persones llogateres-. No hi podran optar famílies propietàries, usufructuàries o arrendatàries d’un altre habitatge a Martorell.

Bonificació a l’IBI per a famílies monoparentals

Els beneficiaris seran famílies monoparentals residents a Martorell propietàries, usufructuàries o arrendatàries de l’habitatge on resideixen habitualment.

La bonificació tindrà un topall de 200 euros, i es fa en base al valor cadastral de l’habitatge o residència habitual on està empadronada la família. Serà del 60% per a un valor cadastral de fins a 50.000 euros; del 40% per a un valor de 50.001 a 80.000; 30% de 80.001 a 150.000, i del 20% per a valors cadastrals superiors a 150.000.

Caldrà aportar el DNI, NIE o Passaport del sol·licitant, el títol de família monoparental en vigor i les dades bancàries, el document que acrediti el dret sobre l’habitatge -en el cas de persones usufructuàries- i la còpia del contracte de lloguer que acrediti la repercussió de l’IBI -per a les persones llogateres-. El sol·licitant haurà d’estar empadronat al municipi a data 1 de gener de 2019. No hi podran optar famílies propietàries, usufructuàries o arrendatàries d’un altre habitatge a Martorell.

Bonificació a l’IBI per inclusió de l’habitatge en el programa de mediació de l’OLH

Bonificació dirigida a les persones físiques titulars d’habitatges a Martorell que els posin a disposició de l’Oficina Local d’Habitatge (OLH) per al programa de mediació per al lloguer social, per un termini d’almenys sis mesos dins l’any natural anterior a la presentació de la sol·licitud.

L’import serà del 75% de la quota líquida de l’IBI de l’habitatge posat a disposició de l’OLH per al programa, amb una quantia màxima que no excedirà dels 200 euros. La documentació necessària serà el DNI, NIE o Passaport del sol•licitant i les dades bancàries.

Bonificació de l’IBI a persones de 65 o més anys que resideixin soles a Martorell

Els destinataris són aquest col·lectiu de persones grans amb els ingressos esmentats, propietàries, usufructuàries o arrendatàries de l’habitatge on resideixen habitualment i amb uns ingressos bruts anuals inferiors o iguals a 13.500 euros anuals referits al darrer exercici tancat -comptant la suma d’ingressos provinents de sous i salaris, pensions, subsidis i altres ajuts-. L’import serà del 75% de la quota líquida de l’IBI d’aquell habitatge de residència habitual.

En tots els casos, s’exclou de la bonificació les persones i/o famílies titulars d’un altre habitatge a Martorell -inclent com a part de l’habitatge habitual un garatge i un traster-.

La documentació a presentar serà el DNI, NIE o Passaport del sol·licitant i les dades bancàries, el document que acrediti el dret sobre l’habitatge -en el cas de persones usufructuàries- i la còpia del contracte de lloguer que acrediti la repercussió de l’IBI -persones llogateres-.

Bonificació a l’IBI per a famílies amb rendes insuficients

Bonificació a l’IBI per a famílies monoparentals

Bonificació a l’IBI per inclusió de l’habitatge en el programa de mediació de l’OLH

Bonificació de l’IBI a persones de 65 o més anys que resideixin soles a Martorell

Font: El 15 de febrer s’obre el termini per sol·licitar les bonificacions de l’IBI