El proper dimarts se celebra el Ple Municipal ordinari del mes d’abril

Categories General

L’Ajuntament de Martorell celebrarà dimarts, 19 d’abril, a les 20.00h, el Ple Municipal ordinari corresponent a aquest mes. La sessió es farà de forma presencial i es podrà seguir en directe a Ràdio Martorell (91.2 FM) i a través de l’streaming   de l’emissora.

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1.Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (21-03-22).

2.Proposta d’aprovació de l’acord de la mesa general de negociació de l’Ajuntament de Martorell de 21 de març de 2022, relatiu als processos d’estabilització contemplats a l’article 2 i la D.A. de la llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l’ocupació (exp. 2780/2022).

3.Proposta d’aprovació provisional de les modificacions de les ordenances fiscals números, 17 (taxa per prestació del servei de la fira comercial i industrial) i 24 (taxa per l’ús privatiu de la via pública i del domini públic) (exp. 2567/2021).

4.Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’apartat 2, bonificacions de caràcter potestatiu, de l’ordenança fiscal núm. 1 reguladora de l’impost de bens immobles, en relació a la bonificació per instal·lació de sistemes per l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia provinent del sol. (exp. 2567/2021).

5.Proposta sobre sol·licitud de pròrroga per a l’any 2023 del conveni de col·laboració interadministrativa entre el Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament de Martorell, per a la prestació dels serveis dels centres de desenvolupament infantil i atenció precoç (CDIAP) a Martorell. (exp. 2956/2016).

6.Proposta d’aprovació inicial de la modificació de la plantilla i del quadre de llocs de treball com a conseqüència de l’aprovació de l’oferta d’ocupació pública d’estabilització de l’Ajuntament de Martorell, per a l’exercici 2022 (inclòs en l’ordre del dia en base al que estableix l’article 82.3. Del reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals) (exp. 2781/2022).

B) Activitat de control

7. Dació de compte de les resolucions de l’alcaldia del mes de març de 2022.

8. Dació de compte de les actes de les sessions del mes anterior de la junta de govern local.

9.Dació de compte de l’informe trimestral regulat per l’article quart de la llei 15/2010, de 5 de juliol, de modificació de la llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. (exp. 3325/2022).

10. Dació de compte del compliment d’allò previst sobre personal eventual per l’article 104 bis de la llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local.(exp. 4015/2019).

11. Dació de compte de l’execució dels pressupostos que integren el pressupost general de 2022, i del moviment de la tresoreria (per operacions pressupostàries i no pressupostàries) i de la seva situació, corresponents al 1rt.Trimestre de 2022.(exp. 3097/2022).

12. Interpel·lacions.

13. Preguntes.

14. Precs.

Font: El proper dimarts se celebra el Ple Municipal ordinari del mes d’abril