L’Ajuntament de Martorell debatrà dilluns vinent el pressupost general per a l’exercici 2021

Categories General

L’Ajuntament de Martorell celebra aquest dilluns, a les 20.00h, el Ple Municipal ordinari corresponent al mes de novembre. El pressupost general de l’Ajuntament serà el punt principal de la sessió, que es farà de forma telemàtica i es podrà seguir per Ràdio Martorell (91.2 FM), a través de l’streaming  de l’emissora i en directe en aquest enllaç .

Ordre del dia

A) Part resolutiva

1. Proposta d’aprovació de l’acta de la sessió ordinària (19-10-20).

2. Proposta d’aprovació inicial del pressupost general de l’Ajuntament de Martorell i de la plantilla del personal de l’Ajuntament de Martorell, del Patronat Municipal de Serveis d’Atenció a les Persones de Martorell (PMSAPM), de Martorell Gestió del Sol, empresa municipal SL, i dels quadres de llocs de treball del personal de l’Ajuntament i del Patronat, per a l’exercici 2021. (exp. 3259/2020).

3. Proposta d’aprovació del compte general de l’Ajuntament corresponent a l’exercici 2019 (exp. 1762/2020).

4. Proposta d’aprovació inicial de la segona modificació de les bases d’execució del pressupost general de l’Ajuntament de Martorell per a l’exercici 2020, per tal d’annexar les bases reguladores específiques de subvencions en règim de concurrència no competitiva, destinades a empreses i autònoms per a la instal·lació de la seva activitat al nucli urbà de Martorell (exp. 3928/2019).

5. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança núm. 15 annex 4 reguladora de la taxa per la prestació de serveis d’atenció a les persones per introduir una disposició transitòria de reducció de la quota de determinats serveis. (exp. 3488/2020).

6. Proposta d’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança núm. 27 general de preus públics per la prestació de serveis d’atenció a les persones per introduir una disposició transitòria de reducció de la quantia del preu públic. (exp. 3928/2020).

7. Moció que presenta el grup Movem Martorell per a la implantació d’un pla de xoc per atendre les persones sense llar.

8. Moció dels grups municipals de Ciutadans de Martorell, Junts per Martorell i Partit dels Socialistes de Catalunya per donar suport a l’autonomia de centres educatius en l’elecció de la jornada continua.

9. Moció del grup municipal de Junts per Martorell per reclamar un paper actiu dels municipis en la gestió dels fons europeus de reconstrucció i més recursos econòmics a fons perdut.

10. Moció que presenta el grup municipal del PSC de Martorell per l’activació immediata de les mesures urgents aprovades per la Generalitat en relació als sectors més afectats per la crisi sanitària de la COVID-19.

11. Moció dels grups municipals de Junts per Martorell i ERC-AM en defensa de la unitat de la llengua catalana.

B) Activitat de control

12. Dació de compte de les resolucions de l’Alcaldia del mes d’octubre de 2020.

13. Dació de compte de les actes de les sessions del mes anterior de la junta de govern local.

14. Interpel·lacions.

15. Preguntes.

16. Precs.

Font: L’Ajuntament de Martorell debatrà dilluns vinent el pressupost general per a l’exercici 2021