Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus

Categories General

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat de Catalunya ha posat en marxa un ajut econòmic de fins a 2.000 euros per a autònoms que acreditin una reducció dràstica i involuntària de la seva facturació com a conseqüència dels efectes del coronavirus. Els sol·licitants hauran d’estar donants d’alta en activitats que les autoritats sanitàries hagin decretat el tancament i no disposin d’altres fonts alternatives d’ingressos. Aquest ajut compta amb un pressupost de 7,5 milions d’euros i preveu beneficiar uns 4.500 autònoms.

Per accedir a aquest ajut, les persones treballadores autònomes – persona física- hauran d’estar donades d’alta al règim especial de treballadors autònoms de la Seguretat Social (RETA), i amb domicili fiscal a Catalunya.

L’accés a l’ajut s’aconsegueix mitjançant l’acreditació de pèrdues econòmiques en el mes de març de 2020 en comparació amb el mateix mes de març de 2019. En el cas de les persones treballadores autònomes amb una antiguitat al RETA inferior a un any, la comparació es farà amb la mitjana de la facturació mensual des de l’alta al RETA.

El Departament atorgarà aquest ajut pel procediment de concurrència competitiva fins a l’exhauriment de la partida pressupostària que s’hi destini, i serà incompatible amb qualsevol altre ajut destinat a la mateixa finalitat.

La Generalitat, a través del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, ha pres aquesta decisió com a resposta urgent a les persones que configuren el Treball Autònom de Catalunya davant d’aquesta situació excepcional, que ha obligat a diferents autoritats governatives a actuar en el confinament i aïllament de persones i activitats.

Aquest fet impacta directament, amb previsibles pèrdues econòmiques, en la prestació del servei de les persones treballadores autònomes, ja sigui per manca de possibilitat de la prestació professional personalment o pel tancament de l’espai on es duu a terme l’activitat professional.

L’ajut es podrà demanar a partir del dia 1 d’abril de 2020, ja que per acreditar les pèrdues econòmiques es compararan els ingressos del març de 2020 amb els de març de 2019 i, per tant, cal esperar a final de mes.

L’import es rebrà en un únic pagament de fins a un màxim de 2.000 euros. Està adreçat a les persones treballadores autònomes persona física inscrites en el règim especial d’autònoms de la Seguretat Social. No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, cooperatives o societats laboral, treballadors autònoms col·laboradors, membres d’òrgans d’administració de societats, així com familiars de socis i religiosos.

Així mateix, l’import es decidirà amb la documentació acreditativa de les pèrdues econòmiques per mitjà de la presentació de documents oficials que ho demostrin. La documentació es concretarà en les instruccions de la petició.

Font: Línia d’ajuts per a les persones treballadores autònomes afectades econòmicament pel coronavirus