L’OAC facilita volants d’empadronament o convivència per correu electrònic

Categories General

L’Oficina d’Atenció Ciutadana de l’Ajuntament de Martorell ofereix, de manera excepcional i mentre es mantingui la situació d’alarma generada per la COVID-19, la possibilitat d’obtenir un volant d’empadronament o de convivència per correu electrònic. Habitualment, el tràmit es fa de manera presencial i es lliura al sol·licitant amb immediatesa. Per evitar desplaçaments, ara la petició es pot fer a través del mail oac@martorell.cat.

El volant d’empadronament o de convivència és una acreditació de dades de residència actual o anterior, en aquest cas és el que s’anomena volant històric. El document pot ser individual -per acreditar l’empadronament en el domicili- o col·lectiu, referit a tota la unitat familiar –per acreditar la convivència-.

El regidor d’Hisenda, Règim Interior i coordinador de l’Àrea Econòmica, d’Organització i Règim Interior, Lluís Amat, diu que des de l’ajuntament volen donar el màxim de facilitats per fer tràmits de manera no presencial. Amat remarca que els volants d’empadronament o de convivència demanats per correu electrònic tenen la mateixa validesa que els expedits de manera presencial, ja que, estan signats amb el segell d’òrgan de l’Ajuntament de Martorell, de manera que el document porta incorporada una signatura electrònica oficial i un codi segur de verificació que garanteix la seva autenticitat.

Lluís Amat, regidor Hisenda i Règim Interior

Si per fer la tramitació presencial només cal mostrar el DNI, NIE o Passaport, en l’actual situació, i seguint les recomanacions de l’INE, la petició electrònica ha d’anar acompanyada amb el màxim de dades possible. En el cas del volant d’empadronament o empadronament històric, cal enviar les dades personals, el domicili i adjuntar una còpia del DNI, NIE o Passaport, encara que sigui una foto feta amb el mòbil. Pel que fa al volant de convivència o convivència històric, es demana aportar les dades de totes les persones de la unitat familiar, el domicili i una còpia del DNI, NIE o Passaport de totes les persones majors d’edat. Totes les sol·licituds fetes a través de oac@martorell.cat seran arxivades per facilitar el control intern.

Actualment, les sol·licituds venen motivades per situacions d’emergència social com ara les moratòries d’hipoteques amb les entitats bancàries o altres tipus d’ajuts de caràcter social per suspendre temporalment els pagaments de subministraments. Una altra de les necessitats és la inscripció d’un nadó al registre civil que demana volant de les persones progenitores.

Font: L’OAC facilita volants d’empadronament o convivència per correu electrònic